BASES PROCÉS SELECTIU CONCURS-OPOSICIÓ, TORN LLIURE, 5 PLACES D’INTEGRADOR/A SOCIAL, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX

jueves, 4 de julio de 2024

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
ANUNCI de convocatòria de proves selectives
Per Resolució de la Presidència 2024-0486 de data 21 de juny de 2024 s’ha resolt convocar
les proves selectives per cobrir, mitjançant concurs-oposició, torn lliure, cinc places
d’integrador/a social, grup B, vacants a la plantilla de personal laboral d’aquest Consell
Comarcal, amb adscripció als llocs de treball núm. 116, 117, 118, 119 i 120 de la Relació de
llocs de treball , i d’acord amb les bases aprovades pel Ple del Consell Comarcal del Baix
Ebre en sessió del 31 de maig de 2024 i que es publiquen de manera íntegra al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, així com a la seu electrònica i portal de transparència
del Consell Comarcal del Baix Ebre.
El termini per presentar sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona ( BOPT) i finalitzarà als 20 dies hàbils a partir la
publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
El president,
Antoni Gilabert Rodríguez
Tortosa, a la data de la signatura electrònica
Codi Validació: 3QCHGLZ5EL6X6C6TRK3MM3FQP
Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 27
Antonio Gilabert Rodriguez (1 de 1)
President
Data Signatura: 25/06/2024
HASH: 7e96d92db1a3c40d6571de6ec388e405
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data | CVE | | 04-07-2024 2024-05719 Pàg. 1-27 https://dipta.cat/ebop/


BASES DEL PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, TORN LLIURE,
DE CINC PLACES D’INTEGRADOR/A SOCIAL, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX
DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, INCLOSES A L’OFERTA D’OCUPACIÓ
PÚBLICA DE L’EXERCICI 2023

1. Objecte de les bases
L’objecte d’aquestes bases és regular la selecció, mitjançant concurs-oposició, torn lliure, de
cinc places d’integrador/a social amb caràcter de personal laboral fix, grup B, vacants a la
plantilla de personal d’aquesta Corporació.
• Denominació segons plantilla: Integrador/a social
• Número de places: 5 (places adscrites als llocs de treball número 116, 117, 118, 119 i
120 de la Relació de llocs de treball del Consell Comarcal del Baix Ebre).
• Grup professional: B
• Complement de destí: nivell 20
• Complement específic: 5.537,56€ anuals
• Adscripció: Serveis socials – Servei d’intervenció socioeducativa (SIS)
• Torn lliure
• Oferta d’ocupació pública: exercici 2023 (BOPT 10/02/2023; BOPT 17/01/2024)
Les places té assignades les retribucions bàsiques i complementàries segons el subgrup de
classificació i jornada laboral. De les 5 places, 1 està a jornada completa, i les altres 4 a
jornada parcial.
La convocatòria i el text íntegre de les bases es publicarà al Butlletí Oficial de la Tarragona, al
tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Corporació i al Portal de transparència. Un extracte
de la convocatòria es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial
de l’Estat.
La resta de publicacions del procés selectiu es realitzarà a la seu electrònica del Consell
Comarcal del Baix Ebre.
Les funcions del lloc de treball seran les corresponents al grup B, i concretament les que
figuren a les corresponents fitxes de la Relació de llocs de treball. Aquestes es detallen a
l’annex I d’aquestes bases.
2. Requisits de les persones aspirants
Per ser admeses i prendre part en la convocatòria, les persones aspirants han de reunir, a la
data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:
a. Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de
qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut
de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui
d’aplicació la lliure circulació de persones treballadores, de conformitat amb el Reial decret
legislatiu 5/2015, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels
estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats de
les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants.
Les persones aspirants que siguin estrangeres han d’acreditar la seva nacionalitat.
Les persones nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea podran accedir, en
igualtat de condicions que les persones espanyoles a les ocupacions públiques, llevat
d’aquelles que directament o indirectament impliquin una participació en l’exercici del
poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de
l’Estat o de les Administracions públiques.
Les previsions anteriors seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al/a la
cònjuge de les persones espanyoles i nacionals d’altres estats membres de la Unió
Europea, sempre que no estiguin separades de dret i als/a les seus/seves descendents i
als/a les del/de la seu/va cònjuge sempre que no estiguin separades de dret, siguin menors
de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.
L’accés a l’ocupació pública, s’estendrà igualment a les persones incloses en l’àmbit
d’aplicació dels Tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per
Espanya en els que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes
establerts en la normativa.
Les persones estrangeres referides en els apartats anteriors, i les persones estrangeres
amb residència legal a Espanya podran accedir a les Administracions Públiques, com a
personal laboral, en igualtat de condicions que les espanyoles.
b. Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
c. Haver complert setze anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat de jubilació màxima forçosa
fixada per la llei.
d. No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats
autònomes, ni estar inhabilitat/da absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs
públics per resolució judicial o per a exercir funcions similars a les que es desenvolupen.
En el cas de ser persona nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitada o en situació
equivalent ni haver estat sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el
seu estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
e. Posseir el certificat de nivell C1 de català expedit per l’òrgan competent o alguna de les
titulacions equivalents d’acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener, de modificació del
Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català
i l’ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols,
diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció
General de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril.

Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del
coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de
llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
També seran vàlids els certificats de llengua catalana emesos a Andorra tal com estableix
l’Acord de Govern pel qual s’aprova la subscripció del Conveni de col·laboració entre el
Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra, l’Administració de la Generalitat,
mitjançant el Departament de Cultura i el Centre per a la Normalització Lingüístics en
matèria de reconeixement d’acreditacions oficials de coneixements de llengua catalana.
En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del
nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de
coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han
de superar aquests persones aspirants.
La prova, si escau, s’ha de qualificar d’apte/a o no apte/a, i és necessari obtenir la valoració
d’apte/a per passar a realitzar les proves restants de la fase d’oposició.
El requisit del coneixement de català es pot complir i s'ha d'acreditar, com a màxim, fins al
moment d'inici de la prova esmentada en el paràgraf anterior.
f. Estar en possessió del títol de cicle formatiu de grau superior d’Integració social o
equivalent i estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data que acaba
el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el concurs oposició.
En cas que durant el termini per presentar la instància la persona aspirant no tingués el
títol oficial, per motiu d’estar tramitant-se la seva expedició, es considerarà suficient
aportar el justificant acreditatiu d’haver abonat la taxa acadèmica oficial establerta per a la
seva expedició.
En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades del document
d’homologació expedit pel Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports, de
conformitat amb la normativa reguladora de la homologació dels títols i estudis estrangers
i s’haurà d’aportar el títol acadèmic amb traducció jurada a qualsevol de les dues llengües
oficials de Catalunya.
L’equivalència de les titulacions haurà de ser acreditada per la persona aspirant,
mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional.
g. En el cas de persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin
originàries de països en què el castellà sigui llengua oficial, han d’acreditar un coneixement
adequat de la llengua castellana. En cas que les persones aspirants no puguin acreditar
documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el procés de selecció
ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana
que han de superar.
La prova, si escau, s’ha de qualificar d’apte/a o no apte/a, sent necessari obtenir la
valoració d’apte/a per passar a realitzar les proves restants de la fase d’oposició.
Restaran exemptes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que aportin
amb la presentació de la sol·licitud d’algun dels següents documents:
- Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària i/o batxillerat a l’Estat
espanyol.
- Diploma de nivell intermedi o superior d’espanyol que estableix el Reial decret
1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver
superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per les escoles
oficials d’idiomes.
El requisit dels coneixements de castellà es pot complir i s'ha d'acreditar, com a màxim,
fins al moment d'inici de la prova dalt esmentada.
3. Presentació de sol·licituds
Cal presentar una instància i tramitar-ho d’acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, segons el següent:
Presentació al Registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre:
• Preferentment les instàncies es presentaran electrònicament: al registre electrònic
del Consell. Caldrà fer-ho amb certificat digital o signatura electrònica i completar el
tràmit electrònic anomenat “Procés selectiu 5 places de integrador/a social SIS”
Seu electrònica del CCBE – Catàleg de tràmits – Selecció de personal
Serà suficient amb l’aportació de la documentació adjunta en còpia simple, però si la
persona aspirant presenta amb la sol·licitud còpies electròniques autèntiques, no serà
necessària l’aportació posterior de la documentació original.
• Presencialment: les persones interessades poden presentar l’esmentada instància
que ha d’estar signada per la persona aspirant, en horari d’atenció al públic, al Registre
General del Consell Comarcal del Baix Ebre (carrer Barcelona,152, Tortosa) de dilluns
a divendres, de 8 a 15 hores.
Serà suficient amb l’aportació de la documentació adjunta en còpia simple, però si la
persona aspirant presenta amb la sol·licitud còpies autèntiques o compulsades, no
serà necessària l’aportació posterior de la documentació original.

Documentació que cal adjuntar
Còpia simple del DNI/NIE No s’ha de presentar
Còpia simple de la titulació exigida
No s’ha de presentar sempre i quan:
- La titulació es trobi disponible al Registre Nacional de títols
universitaris o títols no universitaris del Ministeri d’Educació,
Formació Professional i Esports;
- La persona aspirant autoritzi prèviament l’accés d’aquesta
Corporació a la titulació per un període de 6 mesos . A tal fi, la
persona aspirant haurà de seguir els tràmits establerts a la
plana web habilitada pel Ministeri.
- La persona aspirant indiqui a la instància el codi d’autorització
generat pel Ministeri per a poder efectuar les consultes dels
títols per tercers.
Còpia simple del certificat acreditatiu dels
coneixements de llengua catalana S’ha de presentar, si és el cas
Justificant del pagament de la taxa de
drets d’examen S’ha de presentar
Còpia simple del dictamen actualitzat
emès per l’Equip de Valoració i Orientació Laboral
S’ha de presentar, si és el cas
Les instàncies també es podran presentar en qualsevol de les formes admeses per l’article
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques. En cas de presentar-se a través d’una oficina d’assistència en
matèria de registres d’una altra administració pública, cal tenir en compte que la instància
haurà de ser registrada amb el dia i hora en què s’ha fet la presentació. Per assegurar la gestió
de les sol·licituds presentades per aquesta via, cal avisar enviant un correu electrònic a
l’adreça personalccbe@baixebre.cat adjuntant la sol·licitud degudament registrada.
Les persones amb discapacitat que necessitin algun tipus d’adaptació o adequació per a la
realització de les proves han de presentar el dictamen actualitzat emès per l'Equip de
Valoració i Orientació Laboral (EVO) que indiqui les adequacions necessàries durant el procés
de selecció en els termes de l’article 6 del Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la
funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.
Les persones aspirants han de manifestar en la sol·licitud que compleixen tots i cadascun dels
requisits exigits en aquestes bases, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat
per a la presentació de les sol·licituds, amb les excepcions indicades del català i castellà, i
sens perjudici de la posterior acreditació de tots els requisits mitjançant l’aportació dels
originals.
Les persones amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació́ l’adaptació́ del
lloc o llocs de treball sol·licitats sempre que aquesta no impliqui una modificació́ exorbitant en
el context de l’organització́ o sigui incompatible amb el contingut del lloc i el servei públic que
s'ha de prestar en els termes de l’article 7 del Decret 66/1999. A tal fi hauran d’aportar el
corresponent dictamen dels equips multiprofessional o òrgans tècnics competents en relació́
amb la procedència de l'esmentada adaptació́ i de la compatibilitat amb el desenvolupament
de les funcions i tasques del lloc concret.
La presentació de la sol·licitud implicarà la declaració responsable que la documentació
presentada es correspon exactament amb la documentació original. La Corporació podrà
requerir en qualsevol moment a la persona interessada que aporti la documentació original
acreditativa. Totes les persones aspirants podran ser excloses motivadament en qualsevol
moment si no compleixen els requisits. En tot cas totes les còpies simples hauran de ser
compulsades abans de la contractació.
La sol·licitud i tota documentació adjunta ha de presentar-se dins el termini de presentació
d’instàncies indicat a l’apartat 5è d’aquest bases.
4. Drets d’examen
De conformitat amb l’Ordenança fiscal T7 reguladora de la taxa per drets d’examen i
participació en proves selectives (BOPT de data 09.04.2021) es fixen els drets d’examen per
accedir a aquesta convocatòria en la quantitat de 15 euros.
El termini per al pagament de la taxa corresponent finalitza el dia en que acaba el termini
per a la presentació de sol·licituds.
El sistema de ingrés serà el de l’autoliquidació. El pagament s’efectuarà per transferència
bancària al compte: ES37 2100 0019 4102 0057 9081.
S’haurà de fer constar obligatòriament:
- Nom de la persona aspirant
- DNI de la persona aspirant
- Procés integrador/a social SIS
El justificant de pagament constitueix requisit imprescindible per poder participar en les proves
selectives i s’haurà d’acompanyar a la sol•licitud de participació en les mateixes. Les quotes
ingressades únicament podran ser retornades, prèvia sol•licitud, al subjecte passiu si no
resulta admès en la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, o quan l’activitat no es
realitzi per causes no imputables a dit subjectes passiu.
El pagament de la taxa no substitueix en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud en
la forma i terminis que s’estableixen més endavant. El pagament es pot realitzar i justificar
des del moment de la presentació i fins al moment de finalització del termini de
presentació de la sol·licitud de participació.
5. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i finalitzarà als 20 dies hàbils a partir la
publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
Tanmateix es publicarà un extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC).

6. Admissió de les persones aspirants
Expirat el termini de presentació d’instàncies, la Presidència dictarà resolució en el termini
màxim d’un mes, declarant aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses i assenyalant un termini de deu dies hàbils per a la seva esmena.
La Corporació compta amb un tràmit específic per esmenar el motiu d’exclusió anomenat
“Esmena del motiu d’exclusió d’un procés selectiu”.
Seu electrònica del CCBE – Catàleg de tràmits – Selecció de personal
Si no es presenten al·legacions el llistat esdevindrà definitiu transcorregut aquest termini
sense necessitat d’una nova publicació. Es podrà prosseguir el tràmit incorporant a l’expedient
certificat emès per la secretària conforme no s’han presentat al·legacions així com una
diligència de la quan se’n donarà la publicitat que correspongui.
Si es presenten al·legacions, la presidència les resoldrà en el termini dels trenta dies següents
a la finalització del termini per a la seva presentació, notificarà les resolucions de manera
individualitzada a les persones aspirants i es publicarà de nou, si escau, el llistat.
La llista de persones aspirants admeses i excloses es publicarà a la seu electrònica de la
Corporació, anunciant-se el dia, hora i lloc que hauran de realitzar-se les proves i donarà a
conèixer els noms i cognoms dels membres titulars i suplents del Tribunal qualificador
Es publicaran els noms i cognoms de les persones aspirants admeses i excloses i els dígits
del DNI que ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena. Si fos un NIE es publicaran
els dígits que en el format ocupin les posicions, evitant el primer caràcter alfabètic, quarta,
cinquena, sisena i setena. Els caràcters alfabètics, i aquells numèrics no seleccionats per a la
seva publicació es substituiran per un asterisc per cada posició (*). Aquesta publicació
substitueix la notificació individual a les persones interessades, d’acord amb l’art. 45 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Per a més informació podeu trucar al Consell Comarcal del Baix Ebre, al telèfon 977445308
en horari d’atenció al públic.
7. Tribunal qualificador
El Tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s’haurà d’ajustar als principis
d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre
home i dona.
El personal d’elecció o de designació política, el personal funcionari interí, el personal laboral
temporal i el personal eventual no podran formar part del Tribunal qualificador.


El pertànyer al Tribunal qualificador serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar
aquesta pertinença en representació o per compte d’altri.
El Tribunal qualificador que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la
següent composició:
- Presidència: recaurà en personal de la Corporació amb titulació acadèmica igual o
superior a l’exigida per a l’accés a les places convocades.
- 3 vocals: dels quals 2 vocals seran personal de la Corporació amb titulació acadèmica
igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places convocades, i 1 vocal serà
designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
- Secretaria: recaurà en la secretària de la Corporació o persona en qui delegui
La designació nominal dels membres del Tribunal qualificador, que ha d’incloure la dels
respectius suplents, correspon a la Presidència de la Corporació i s’ha de fer en la resolució
per la qual s’aprova la llista provisional de persones admeses i excloses.
El Tribunal qualificador pot disposar la incorporació d’assessorament especialitzat per a totes
o alguna de les proves. Les persones assessores tenen veu però no vot. L’òrgan selectiu pot
servir-se de personal col·laborador per a la logística del procediment que es limitarà a fer
tasques auxiliars en la preparació i realització de les proves o en la comprovació de la
documentació. Estaran subjectes al principi d’imparcialitat i sigil. El personal assessor i el
col·laborador no tenen la consideració de membres del Tribunal qualificador.
La composició del Tribunal qualificador s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i tots dels seus
membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places
de la convocatòria.
El Tribunal qualificador no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la
meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència
de la presidència i de la secretaria. Les decisions s’han d’adoptar per majoria de vots dels
membres presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president/a. Tots
els membres actuen amb veu i vot.
D’acord amb el principi d’unitat d’acte en l’actuació dels òrgans col·legiats, les mateixes
persones que han participant en la constitució a l’inici de la sessió han de finalitzar-la.
La participació en el Tribunal qualificador pot donar lloc a la indemnització reglamentària, en
concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig,
sobre indemnitzacions per raó del servei.
L’abstenció i recusació dels membres dels òrgans de selecció, de les persones assessores i
col·laboradores, s’haurà d’ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre. En la sessió de constitució del Tribunal, s’exigirà als seus membres, una declaració
formal de no trobar-se incursos en aquestes circumstàncies. Aquesta declaració també haurà
de ser emplenada per les persones assessors especialistes i pel personal col·laborador.
Les persones candidates podran exercir el seu dret a la recusació en el termini de deu dies
hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució, per la qual s’aprova la
llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.
De la sessió que faci el Tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acta corresponent, signada per
la secretaria, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau de la presidència. No és indispensable
que les actes estiguin signades per tots els membres del tribunal.
En tot cas, el funcionament del Tribunal qualificador s’ha d’adequar a les normes pròpies dels
òrgans col·legiats contingudes a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
El Tribunal qualificador es podrà constituir, convocar, realitzar les sessions, adoptar acords i
remetre actes tant de forma presencial com a distància, sempre i quan, en aquest darrer cas,
organitzativament i tècnicament sigui possible. Es podran dur a termes sessions on el personal
membre del Tribunal qualificador, i en el seu cas les persones assessores corresponents,
estiguin en part presencialment i en part a distància.
En relació amb les sessions que siguin totalment o parcialment a distància, el personal
membre titular o suplents podran trobar-se en diferents llocs sempre i quan s’asseguri la seva
identitat, el contingut de les manifestacions, el moment en que es produeixen, així com la
interactivitat i intercomunicació a temps real i la disponibilitat dels mitjans durant tota la sessió.
Es consideren mitjans vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les
videoconferències.
De cada sessió s’aixecarà acta per la secretaria que especificarà les persones assistents,
l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en que s’ha realitzat, amb
indicació expressa de si l’assistència dels membres titulars o suplents ha estat presencial o a
distància, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.
En tot cas, en qualsevol moment les persones membres del Tribunal qualificador poden
requerir a les persones aspirants l’acreditació de la seva identitat mitjançant la presentació de
qualsevol document oficial identificatiu. El Tribunal qualificador adoptarà les mesures
necessàries per tal que les persones aspirants amb discapacitat gaudeixin d’igualtat
d’oportunitats per a la realització de les proves que la resta de persones aspirants. El Tribunal
qualificador decidirà sobre les peticions d’adaptacions que s’efectuïn a la vista dels dictàmens
emesos pels Equips de Valoració i tindrà en consideració que no comportin una despesa
excessiva.
8. Desenvolupament del procés selectiu
El sistema de selecció serà per concurs-oposició, amb la fase prèvia de coneixements de
llengua catalana i castellana per aquelles persones aspirants que no ho hagin acreditat
prèviament segons l’establert en aquestes bases:

Llevat que el Tribunal qualificador ho determini, no es permetrà que les persones aspirants
utilitzin telèfons mòbils o qualsevol altra dispositiu que permeti la gravació, reproducció,
transmissió o recepció de dades, imatges o so durant la realització de les proves del procés
selectiu. L’incompliment d’aquesta norma comportarà l’exclusió de la persona aspirant del
procés de selecció i la pèrdua dels drets d’examen.
En qualsevol moment el tribunal de qualificació podrà requerir a les persones aspirants perquè
acreditin la seva personalitat.
Les persones candidates hauran d'acudir proveïdes del DNI o NIE o, en defecte d'això,
passaport o permís de conduir.
A. Fase de coneixement de llengües, en cas de que hi hagi persones aspirants que hagin
de fer aquestes proves:
1) Llengua catalana
Consisteix en la realització d'una prova de coneixements de llengua catalana, que
consta de dues parts:
Primera part. S’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita, per mitjà de la redacció
d’un text i els coneixements pràctics de llengua, mitjançant preguntes sobre aspectes
lingüístics.
Segona part: S’hi avaluarà l’expressió oral amb la lectura en veu alta d’un text i una
conversa sobre temes generals d’actualitat.
La durada màxima d’aquesta prova serà determinada pel Tribunal qualificador. El
resultat de l’exercici serà d’APTE/A o de NO APTE/A, i caldrà obtenir la qualificació
d’APTE/A per a participar en el procés selectiu.
Queden exemptes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que
acreditin documentalment, fins el moment de la realització d’aquesta prova, estar en
possessió del certificat de nivell C1, segons l’establert en aquestes bases i es
consideraran com a aptes.
2) Llengua castellana
Només les persones aspirants que no compleixin els requisits establerts en aquestes
bases, en relació amb el coneixement de llengua castellana.
Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, de caràcter
eliminatori, en què les persones aspirants hauran de realitzar un exercici que consistirà
en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els
membres del Tribunal qualificador.

La qualificació de la prova serà APTE/A o NO APTE/A i caldrà obtenir la qualificació
d’APTE/A per a participar en el procés selectiu.
Resten exemptes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin
documentalment, fins el moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió
dels coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o superior o nivell B2 o C2
i es consideraran com a aptes.
B. Fase d’oposició (màxim 60 punts)
Consisteix en la realització de les següents proves:
• El primer exercici consisteix en un test de coneixements.
• El segon exercici consisteix en desenvolupar un tema de caràcter general i transversal.
• El tercer exercici consisteix en la resolució d’un supòsit pràctic per escrit.
Tots aquests exercicis tenen caràcter eliminatori i versaran sobre el temari previst a l’annex II
d’aquestes bases, per la qual cosa en el moment en què no se superi un exercici no es podrà
continuar en el procés selectiu.
Només hi ha una convocatòria per a cada exercici. Les persones aspirants que no
compareguin a la crida del Tribunal qualificador per al desenvolupament dels exercicis o
proves a realitzar al lloc, data i hora que s’assenyali hauran de ser excloses, excepte en els
casos degudament justificats i discrecionalment apreciats pel Tribunal qualificador i sempre i
quan no es perjudiqui la igualtat entre les persones aspirants.
Per a possibilitar la màxima agilitat en la selecció, si el Tribunal qualificador ho creu oportú,
els exercicis es poden realitzar simultàniament i es pot realitzar més d’una prova en una
mateixa sessió.
Les qualificacions de les proves que no es valorin amb l’apte/a o no apte/a s’han d’expressar
en números, essent necessari obtenir la puntuació mínima per passar a la següent prova o en
el cas de ser l’última prova, per passar a la fase del concurs.
La puntuació de les persones aspirants en cadascuna de les proves és la mitjana aritmètica
de les qualificacions atorgades per cadascun dels membres assistents del Tribunal
qualificador.
El resultat final de l’oposició és la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les
proves puntuables realitzades.
És necessari superar les proves de la fase d’oposició per passar a la fase del concurs.
PRIMER EXERCICI. Test de coneixements: 15 punts
Consisteix en respondre per escrit un qüestionari de 30 preguntes amb tres respostes
alternatives.

Es puntuarà de la manera següent:
• 0,50 punts per resposta correcta
• -0,20 punts per resposta incorrecta
• 0 per sense resposta o resposta anul·lada
La puntuació màxima és de 15 punts i s’ha d’obtenir un mínim de 7,5 punts per superar la
prova i poder continuar en el procés selectiu. La durada d’aquesta prova serà de 60 minuts.
SEGON EXERCICI. Tema de caràcter general i transversal: 20 punts
Consisteix en desenvolupar per escrit, un tema de caràcter general proposat pel tribunal que
inclourà el contingut d'almenys dos temes de la part específica del temari i que la persona
aspirant haurà d’interrelacionar entre si.
En aquest exercici es valoren la formació general, la claredat i ordre d’idees, la facilitat
d’exposició escrita, l’aportació personal de la persona aspirant i la seva capacitat de síntesi.
Aquesta prova tindrà una durada, com a màxim, de 2 hores. La valoració d’aquest exercici és
de 0 a 20 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 10 punts per a superar-lo i poder continuar en el
procés selectiu.
TERCER EXERCICI. Resolució d’un supòsit pràctic: 25 punts
Consisteix en la realització per escrit d’un supòsit de caràcter pràctic proposat pel tribunal,
immediatament abans del començament de l’exercici, i relacionat amb les funcions,
atribucions i comeses pròpies de les places objecte de la convocatòria i d'acord amb el temari
annex, quedant a judici del tribunal el seu contingut, característiques i forma de realització.
En aquest exercici es valoren fonamentalment la capacitat de raciocini, la sistemàtica en el
plantejament i formulació de conclusions i el coneixement i adequada aplicació dels continguts
teòrics.
La durada mínima per a la realització de la prova és d’una hora i després el tribunal podrà
mantenir un diàleg de 20 minuts per la defensa del supòsit pràctic amb cada aspirant. El
tribunal té competència per determinar la durada màxima d’aquest exercici.
La valoració d’aquest exercici és de 0 a 25 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 12,50 punts per
a superar-lo i poder continuar en el procés selectiu.
L’ordre d’actuació de les persones aspirants per a la defensa del cas pràctic es determina de
conformitat amb el sorteig realitzat per la Diputació de Tarragona per als processos selectius
i que fou publicat al BOPT de 27 de febrer de 2023 (inserció 2023-1486). En aquest sorteig es
va determinar que l’ordre d’actuació de les persones aspirants en les convocatòries dels
processos selectius que es realitzin durant l’any 2023 o fins un nou sorteig, s’iniciarà per
aquelles persones aspirants el primer cognom de les quals comenci per la lletra “V”. En cas
que no existeixi cap persona aspirant el primer cognom de la qual comenci per la lletra “V”
l’ordre d’actuació s’iniciarà per aquelles el primer cognom de les quals comenci per la lletra
“W” i així successivament. D'existir-ne vàries persones, es tindran en compte les següents
lletres del cognom pel mateix ordre.
C. Fase de concurs (màxim 20 punts)
Finalitzat el darrer exercici de la fase d’oposició s’ha de fer pública la llista de les persones
aspirants que l’han superat i a les quals se’ls valorarà els mèrits que tot seguit s’indica. Només
aquelles persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició, i quan aquesta hagi finalitzat
totalment, hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits en la forma i termini
que s’estableixi en l’última publicació dels resultats de la fase d’oposició.
La Corporació compta amb un tràmit específic per a la presentació dels mèrits anomenat
“Aportació de documentació acreditativa dels mèrits”
Seu electrònica del CCBE – Catàleg de tràmits – Selecció de personal
L’inici del termini per a la presentació dels mèrits es farà públic a la seu electrònica de la
Corporació. El tribunal qualificador podrà, en tot moment, sol·licitar la presentació de la
documentació original acreditativa dels mèrits als efectes de comprovar-ne la seva veracitat.
No es valoraran els mèrits obtinguts amb posterioritat a la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds. La no acreditació dels mèrits comportarà la impossibilitat de
computar-los en la fase de concurs.
Es valoraran els mèrits aportats per les persones aspirants degudament justificats en la
documentació acreditativa dels mateixos, d’acord amb el següent barem:
Experiència laboral (màx.10 punts):
• L’antiguitat en serveis prestats com a integrador/a social a l’Administració pública es
valora a raó de 0,10 punts per mes complet de servei. Es computen els serveis efectius
prestats en administracions públiques tenint en compte que el temps de serveis
prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada.
Documents justificatius: informe de la vida laboral de la persona sol·licitant emès per
la Tresoreria General de la Seguretat Social, i a més a més certificat expedit per
l’administració pública on s’hagin prestat els serveis.
• Altres treballs realitzats en empreses privades o exercici lliure de la professió, en llocs
similars al convocat. A raó de 0,05 punts per mes complet.
Documents justificatius: informe de la vida laboral de la persona sol·licitant estès per
la Tresoreria General de la Seguretat Social, i a més a més la presentació de
contractes de treball, fulls de nòmina, certificats o qualsevol altre mitjà que acrediti la
naturalesa dels serveis prestats i a on han quedar clares les funcions i grup de
classificació/categoria professional, així com, el període de prestació de serveis i la
jornada. Si no consten aquestes dades, s’haurà de presentar qualsevol altre document
que les acrediti.
En el cas dels treballs realitzats com a professional autònom, només es tindran en
compte aquells que tinguin relació directa amb les funcions del lloc de treball a proveir
i la persona aspirant haurà de presentar l’informe de vida laboral, una declaració
responsable dels treballs realitzats acompanyats de documentació acreditativa
d’aquests.
No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats. Es
computa un mes com a 30 dies naturals. No es tindran en compte les fraccions inferiors a un
mes.
Les jornades a temps parcial seran computades de forma proporcional.
Formació (màxim 8 punts)
Es valora l’assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o de
perfeccionament relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb
habilitats que aquests llocs requereixen.
Les persones interessades han d’aportar, a més de la corresponent certificació, documentació
que acrediti els següents extrems: nombre d’hores, assistència o, en el seu cas, aprofitament.
• Per cada hora de formació relacionada amb l’àmbit d’actuació dels integradors i
integradores socials: a raó de 0,05 punts
• Per cada hora de formació relacionada amb el funcionament de l’Administració pública:
a raó de 0,02 punts.
• Postgraus relacionats amb el lloc de treball: 2 punts.
• Màsters relacionats amb el lloc treball: 3 punts.
Només es tenen en compte les activitats formatives dels últims 10 anys (des del 2014 fins al
2024), llevat dels postgraus i màsters relacionats amb el lloc de treball, i els coneixements
superiors de la llengua catalana.
En cas que s’acreditin diversos certificats de la mateixa activitat formativa només es valorarà
el de l’última edició. En qualsevol cas, és criteri del Tribunal qualificador determinar la formació
rebuda que es valorarà en el cas que sigui repetitiva.
Coneixements de la llengua catalana (màxim 1 punt):
Es valoren els certificats de llengua catalana d’acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener, de
modificació del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements
de català i l’ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els
títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció
General de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril.

• Certificat de català de nivell superior (C2): 1 punt
• Certificat de llenguatge administratiu: 0,50 punts
• Certificat de llenguatge jurídic: 0,25 punts
Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (màxim 1 punt)
Certificació acreditativa de l’ACTIC:
• Nivell 1-bàsic-: 0,25 punts
• Nivell 2 -mitjà-: 0,50 punts
• Nivell 3 -avançat-: 1 punt
En el supòsit de disposar de diversos certificats, només es valorarà el de nivell més alt.
No es tindran en compte els documents que no continguin informació suficient per valorar
adequadament els mèrits.
Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d’anar acompanyada de la
corresponent traducció a qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya.
Sens perjudici del dret a interposar el corresponent recurs d’alçada, una vegada publicats els
resultats corresponents, les persones aspirants podran sol·licitar en el termini de 3 dies hàbils
per escrit la revisió de l’exercici o de la valoració dels mèrits mitjançant sol·licitud presentada
al Registre.
Si fruit de la revisió es detecta un error material, aquest haurà de ser esmenat i es procedirà
a modificar la puntuació de la qual se’n donarà la corresponent publicitat. La sol·licitud de
revisió no interromp el termini de presentació del corresponent recurs d’alçada.
El tribunal qualificador desestimarà les simples declaracions i justificants que donin lloc a
dubtes sobre l’autenticitat dels mèrits o sobre la seva equivalència o prevalença respecte dels
requerits, així com els documents que no continguin informació suficient per valorar
adequadament els mèrits.
El tribunal qualificador podrà demanar a les persones interessades aclariments o, si s’escau,
la documentació addicional que consideri necessària per a comprovar els mèrits al·legats.
9. Llista per puntuació total obtinguda i presentació de documents
Un cop finalitzades les proves i la valoració del concurs de mèrits s’ha de fer pública la llista
de persones aprovades, per ordre de puntuació total obtinguda, on s’inclouran el nom i
cognoms i quatre xifres del DNI/NIE de les persones aspirants, en els mateixos termes que
els establerts a la Base 6a, la qual no pot tenir un nombre superior al de les places vacants
ofertes, i s’ha de trametre a la presidència de la Corporació, juntament amb la proposta de
contractació de les persones aspirant que hagin superat amb més punts el procés selectiu, en
funció del nombre de places objecte de la convocatòria.

La puntuació definitiva del concurs oposició és el resultat de sumar les puntuacions obtingudes
en la fase d’oposició i de concurs. En el cas que es produïssin empats, es resoldran atenent
successivament els criteris següents:
- Major puntuació global a la fase d’oposició, i en cas de persistir l’empat, major
puntuació del tercer exercici.
- De persistir l’empat, major puntuació de l’apartat d’experiència laboral i en segon lloc
a l’apartat de formació relacionada amb les funcions del lloc de treball.
No obstant l’anterior, amb la finalitat d’assegurar la cobertura de les places, quan es
produeixen renúncies de les persones aspirants seleccionades, abans de la seva contractació,
l’òrgan convocant podrà requerir de l’òrgan de selecció, la relació complementària de les
persones aspirants que segueixin a les proposades, per a la seva contractació com a personal
laboral fix.
Qualsevol proposta de persones aprovades que contravingui el que s’ha establert
anteriorment és nul·la de ple dret pel que fa a les actuacions relatives a les persones aspirants
que superin aquest nombre.
En cas que cap de les persones aspirants superi el procés selectiu el Tribunal qualificador ha
de declarar deserta la convocatòria.
La puntuació final de les proves selectives i la llista de persones aprovades s’ha de publicar a
la seu electrònica de la Corporació.
Les persones aspirants proposades han de presentar els documents originals o còpies
autèntiques o compulsades acreditatives de compliment de les condicions de capacitat i dels
requisits exigits a la convocatòria, així com dels mèrits al·legats, en el termini de vint dies
hàbils, comptats a partir del següent al dia en què es facin públiques les llistes de persones
aprovades i sense necessitat de previ requeriment.
En aquest sentit, a més dels originals o còpies compulsades o autèntiques de les còpies
simples aportades juntament amb la sol·licitud, caldrà presentar la documentació que s’indica
a continuació:
- 1r. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar la
concurrència dels requisits establerts en l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic mitjançant l’aportació de documentació suficient expedida per les autoritats
competents. A més a més, en el cas de tractar-se del/de la cònjuge o descendent de
cònjuge en els termes de l’art. 57.2 i 57.3 d’aquest Reial decret legislatiu, caldrà
presentar una declaració jurada o promesa efectuada per la persona nacional de
l’estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui
aplicable la lliure circulació de persones treballadores, en la qual manifesti
fefaentment que no està separat/ada de dret del/de la seu/va cònjuge.

- 2n. La capacitat funcional s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació de Certificat
mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que
impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies dels llocs a cobrir, expedit
dins els tres mesos anteriors a la seva presentació. Les persones aspirants amb
discapacitat proposades hauran d'aportar un informe de l’equip de valoració
multiprofessional competent que acrediti el tipus i grau de discapacitat que presenten,
així com la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions pròpies de la
convocatòria en els termes previstos al Decret 66/1999, de 9 de març.
- 3r. Declaració responsable degudament signada de no estar inhabilitat/ada per a
l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat/ada, mitjançant expedient
disciplinari, del servei de cap administració pública, segons el model que es detalla a
continuació, que es completarà amb un certificat personal d’antecedents del "Registro
Central de Penados y Rebeldes" en els casos de personal de nou ingrés, i atès que
es tracte de places que impliquin el contacte habitual amb menors el certificat de
delictes sexuals.
“El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i
document nacional d’identitat (número), declara sota jurament o promet, a efectes de
ser contractada com a personal laboral fix pel Consell Comarcal del Baix Ebre que no
ha estat separat/da del servei de cap de les administracions públiques i que no es troba
inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques.”
Així mateix, la persona aspirant que no posseeixi la nacionalitat espanyola haurà de
presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesa a sanció disciplinària o
condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen,
segons el model que figura a continuació:
“El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i
passaport núm. (número), declara sota jurament o promet, a efectes de ser contractada
com a personal laboral fix pel Consell Comarcal del Baix Ebre, que no ha estat
sotmès/a a sanció disciplinària o condemna penal que li impossibiliti a (estat d’origen)
l’accés a la funció pública.”
- 4t. Declaració de no estar inclòs/sa en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos a
la legislació vigent o que s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques i de l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que podrà ser
contrastat per l’Ens fent consulta a les Administracions Públiques corresponents.
- 5è. Declaració conforme té disponibilitat per desplaçar-se al diferents municipis de la
comarca del Baix Ebre amb mitjans propis.
Les persones aspirants que dintre del termini indicat no presentin la documentació no podran
ser contractades, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de
falsedat en la seva instància. Això, tret de casos de força major, els quals han de ser
degudament comprovats i considerats per la presidència. En aquest cas, la presidència ha de
dur a terme la contractació dels/de les que havent superat el procés selectiu tinguin cabuda al
nombre de llocs de treball convocats a conseqüència de l’anul·lació.
Els qui tinguin la condició de personal d’aquest Consell Comarcal resten exempts de justificar
les condicions i els requisits ja acreditats i que no requereixen actualització; i únicament han
d’acreditar les circumstàncies de les quals no hi hagi constància.
Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d’anar acompanyada de la
corresponent traducció jurada a qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya.
10. Incidències
La Presidència de la Corporació, a petició pròpia o a proposta de la presidència del Tribunal
qualificador, pot demanar, als efectes procedents, en qualsevol moment l’acreditació dels
requisits i mèrits quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut
incórrer les persones aspirants.
Mentre estigui constituïda, el Tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes que
sorgeixin en l'aplicació d'aquestes bases i podrà adoptar els acords que corresponguin en tots
els supòsits no previstos en elles, per tal de facilitar el desenvolupament normal del procés
selectiu, els quals podran ser objecte de recurs d'alçada davant de la presidència, en el termini
màxim d'un mes a comptar des de l'endemà a la data de la seva publicació. Abans de la
constitució del Tribunal qualificador i després que aquest hagi efectuat la seva proposta
aquesta facultat correspondrà a la Presidència.
11. Contractació del personal
La Presidència de la Corporació procedirà a la formalització per escrit dels contractes amb les
persones aspirants proposades en el termini màxim d’un mes comptador des de l’expiració
del termini fixat per presentar els documents que s’esmenten als apartats anteriors.
12. Període de prova
Les persones aspirants que ja haguessin prestat serveis en la Corporació en places de les
mateixes característiques, nivell i funcions que les convocades podran ser eximits en tot o en
part de la realització del període de prova. L’òrgan de govern competent podrà adoptar
aquesta resolució previ informe del/de la responsable de l’àrea d’adscripció de les places
convocades.
El període de prova es realitzarà sota la supervisió del/de la responsable de l’àrea d’adscripció
on sigui destinat el personal laboral i tindrà la durada de 6 mesos.
Aquest període no s'aplicarà si la persona candidata seleccionada ja hagués realitzat les
mateixes funcions amb anterioritat al Consell Comarcal del Baix Ebre, amb una durada de 6
mesos.

S’incorporarà a l’expedient de contractació un informe d’avaluació de la persona aspirant
sobre l’aplicació dels seus coneixements i les seves capacitats a les activitats realitzades, la
qualitat i l’eficàcia en el desenvolupament de les diferents tasques i l’adaptació a l’entorn de
treball.
En el cas que la persona aspirant no superi satisfactòriament el període de prova, perquè no
assumeixi el nivell suficient d’integració i eficiència en el lloc de treball serà declarada no
apte/a, per resolució motivada de l’òrgan competent, i perdrà, en conseqüència, tots els drets
inherents a la seva contractació i es donarà per finalitzat el seu contracte. En aquest cas,
l’òrgan competent formularà proposta de contractació a la persona aspirant que tingui la
puntuació següent més alta, la qual haurà de superar el corresponent període de prova.
13. Borsa de treball
Totes les persones que superin el procés de selecció i no resultin contractades, formaran part
de la borsa de treball.
Es constituirà una llista de persones per ordre de la puntuació total obtinguda segons el
resultat del procés selectiu, la qual cosa determinarà l’ordre de prioritat en la crida de les
persones candidates.
Les nomes de funcionament de la borsa de treball són les previstes a les bases generals de
creació i funcionament de borses de treball de personal laboral no permanent o interí del
Consell Comarcal del Baix Ebre (publicació oficial al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona de data 7 de novembre de 2019 amb codi d’inserció CVE 2019-09867)
La borsa tindrà una vigència de 2 anys des de la seva constitució.
En l’exercici de les funcions atribuïdes a les places ofertes és d’aplicació la normativa sobre el
règim d’incompatibilitats en el sector públic.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. En tot allò no previst en aquestes bases s’ha d’aplicar la normativa següent:
a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
b) Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
c) Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut dels treballadors.
d) Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.
e) Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
f) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
g) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Codi Validació: 3QCHGLZ5EL6X6C6TRK3MM3FQP
Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 27
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data | CVE | | 04-07-2024 2024-05719 Pàg. 20-27 https://dipta.cat/ebop/
20
h) Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
i) Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública.
j) Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals.
Segona. Règim d’impugnacions
Les convocatòries i les seves bases, les llistes definitives de persones admeses i excloses,
poden ser impugnats per les persones interessades, mitjançant la interposició de recurs
contenciós administratiu davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de
dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació o publicació, sens perjudici del recurs
potestatiu de reposició que es pot interposar en el termini d'un mes des de la data de notificació
o publicació de l'acte o resolució davant la presidència de la corporació o de l'autoritat en qui
hagi delegat.
Els actes qualificats dels òrgans de selecció (resultat de les proves d’oposició, valoració en la
fase de concurs i proposta definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu) podran
ser recorreguts en alçada davant la presidència de la corporació o de l'autoritat en qui hagi
delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.
Els actes de tràmit de l’òrgan de selecció no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que
es puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la
confecció de la llista d’aprovats, errors mecanografiats en la transcripció de publicacions,
errors aritmètics en les qualificacions o errors observables a simple vista. Aquests errors
també podran ser corregits d’ofici pels òrgans de selecció.

ANNEX I. FUNCIONS DELS LLOCS DE TREBALL DE D’INTEGRADOR/A SOCIAL SIS
1.-Funcions en relació amb la família:
• Informar a la família sobre el desenvolupament de les activitats diàries.
• Detectar situacions de negligència i desatenció.
• Notificar situacions de negligència i desatenció a l’equip i /o coordinador.
• Col·laborar, potenciar la implicació, de les famílies en les activitats del servei.
• Organitzar activitats adreçades a la família en el servei.
• Suport en la realització de les tasques educatives.
• Detectar necessitats i interessos dels grups de famílies.
• Facilitar l’apropament de les diverses cultures presents en el servei.
• Crear i facilitar espais per facilitar la relació entre els les famílies.
• Informar i acompanyar en els recursos de la comunitat.
• Promoure pautes educatives consensuades amb la família.
• Rebre i canalitzar a l’equip les demandes, queixes i suggeriments.
• Col·laborar en la recepció de les famílies al dia a dia.
• Registrar la informació de les activitats dutes a terme.
2.-Funcions en relació amb l’infant i l’adolescent:
• Col·laborar amb l’equip interdisciplinari en l’elaboració del programa educatiu
individual.
• Col·laborar en la recepció en el dia a dia.
• Potenciar les habilitats socials per afavorir l’autonomia personal i social.
• Potenciar i fomentar els hàbits higiènics, alimentaris, de salut i d’estudi.
• Potenciar la participació de l’infant i l’adolescent en les activitats del servei.
• Afavorir la cohesió i la integració del grup d’infants i adolescents, mitjançant tècniques
i estratègies de grup.
• Donar suport a la realització de les activitats del projecte educatiu individual (PEI).
• Observar a l’infant i adolescent en totes les activitats que es portin a terme.
• Detectar, prevenir i intervenir en situacions conflictives.
• Cercar recursos de la comunitat per l’execució d’activitats.
• Dissenyar i crear materials educatius per a la realització d’activitats.
• Cercar recursos laborals i acompanyar a l’adolescent en la inserció laboral.
• Acompanyar a l’infant i a l’adolescent en la gestions per l’accessibilitat a la formació
en les diferents etapes escolars i formatives.
• Acompanyar a altres serveis i recursos de la comunitat.
• Dur a terme dinàmiques de grup facilitant la participació.
• Detectar necessitats a partir de l’observació i de l’escolta activa.
• Detectar i prevenir necessitats i conductes de risc.
• Informar i comunicar les situacions de risc detectades a l’equip i/o coordinador del
servei.
• Establir vincles afectius i de confiança amb l’infant i l’adolescent de manera eficaç per
afavorir el seu creixement.
• Donar pautes als infants i adolescents posant els límits a les seves actuacions.
• Afavorir les actituds positives de l’infant per adquirir més capacitats de resiliència.
• Elaborar els informes de la seva competència l’infant i l’adolescent.
• Registrar la informació.
3.-Funcions en relació amb l’equip educatiu i col·laboradors:
• Participar en les reunions de l’equip interdisciplinari.
• Col·laborar amb l’equip interdisciplinari en la programació, implementació i avaluació
de les activitats de reforç escolar, inserció laboral i lleure d’acord amb la programació
anual.
• Aportar propostes d’activitats i nous projectes.
• Dinamitzar el grup de voluntaris.
• Col·laborar en la gestió interna dels espais i de l’equipament.
• Informar i compartir amb l’equip del desenvolupament de les activitats individuals i
grupals.
• Informar a l’equip sobre les incidències i les situacions que puguin afectar el
funcionament del servei.
• Participar en espais d’intercanvi entre els professionals dels diferents nivells d’actuació
i grups del servei.
• Donar suport tècnic, acompanyament i formació als alumnes de pràctiques.
• Col·laborar en l’avaluació i execució de memòries.
4.-Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els
equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
5.-Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en
la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es mantindran
una vegada acabada la seva vinculació amb la Corporació).
6.-Altres tasques puntuals que pot encarregar el seu superior jeràrquic, dins les pròpies
de la categoria laboral.

ANNEX II.
Temari general
1. La Constitució espanyola de 1978: principis generals. Drets i deures fonamentals dels
espanyols.
2. Organització territorial de l’estat: les comunitats autònomes. L’Estatut d’Autonomia de
Catalunya de l’any 2016: les disposicions del Títol Preliminar.
3. L’administració local: les entitats locals territorials. Les comarques a Catalunya: règim
jurídic. El Consell Comarcal del Baix Ebre: composició i competències.
4. Procediment administratiu: inici, instrucció i finalització.
5. L’acte administratiu. Forma i motivació. Eficàcia dels actes administratius. Notificació
i publicació. Comunicacions i notificacions electròniques.
6. Funcionament electrònic al sector públic segons la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.
7. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: El personal al servei de les administracions
públiques. Tipus de personal. El règim d’incompatibilitats i el règim disciplinari.
8. El sistema retributiu dels empleats públics. Permisos i llicències. Situacions
administratives. Drets i deures del personal al servei de l’Administració pública.
9. Exercici del dret d’accés a la informació pública. Transparència activa – portal de la
Transparència.
10. La protecció de dades de caràcter personal: principis generals. Drets de la persona
en relació a la protecció de dades de caràcter personal.
Temari específic
11. Tipus i definició de serveis d’atenció a les persones del Consell Comarcal del Baix Ebre.
12. Normativa legal vigent reguladora dels serveis socials a Catalunya. Definició i estructura
del sistema públic de serveis socials.
13. Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Principis rectors del sistema públic dels
serveis socials, el dret d’accés a serveis socials, dret a la informació en l’àmbit dels serveis
socials.
14. Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Els serveis socials bàsics, definició,
organització i funcions.
Codi Validació: 3QCHGLZ5EL6X6C6TRK3MM3FQP
Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 27
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data | CVE | | 04-07-2024 2024-05719 Pàg. 24-27 https://dipta.cat/ebop/
24
15. Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Els serveis socials especialitzats. Definició,
organització i funcions.
16. La Cartera de serveis socials i les prestacions socials. La xarxa d’atenció a la infància.
17. Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Objecte de la llei i
principis rectors.
18. Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Drets dels infants i
adolescents en relació al benestar material i personal, la salut i l’educació. Intervenció i
mesures d’atenció social i educativa
19. L’expedient de l’infant i adolescent. Distinció entre expedient i procediment i sistema
d’informació de la infància i adolescència.
20. Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals
participen menors de 18 anys. Objecte i àmbit d’aplicació. Obligacions de la persona
responsable de l’activitat.
21. Ordre BSF/331/2013, de 18 de desembre, per la qual s'aproven les llistes d'indicadors i
factors de protecció dels infants i adolescents.
22. Les situacions de risc social. Definició i concepte. Mesures d’atenció social i educativa
davant situacions de risc. Protocols d’actuació
23. Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació
de risc i les seves famílies. Descripció i Funcions.
24. Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació
de risc i les seves famílies. Objectius. Població destinatària. Tipologia i forma de prestació.
25. Procediment d’accés i metodologia del Servei d’Intervenció Socioeducativa no residencial.
26. Nivells d’intervenció socioeducativa. Pla de treball. Tipus d’atenció. Tipus de
coordinacions.
27. El servei d’atenció diürna i el servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys. El
servei d’intervenció socioeducativa itinerant.
28. El servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents. El servei d’acompanyament
socioeducatiu per adolescents.
29. Decret 63/2022 de 5 d’abril, dels drets i deures dels infants i adolescents en el sistema de
protecció, i del procediment i les mesures de protecció a la infància i adolescència
30. La inclusió i l’exclusió social. Definició de conceptes. La gestió i la resolució de conflictes.
La mediació.
Codi Validació: 3QCHGLZ5EL6X6C6TRK3MM3FQP
Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 27
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data | CVE | | 04-07-2024 2024-05719 Pàg. 25-27 https://dipta.cat/ebop/
25
31. Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
32. El treball amb grups en el context dels serveis socials. Conceptualització. Metodologia
d’intervenció. Tipologia de grups. L’avaluació de la intervenció grupal.
33. El treball en equip. Metodologia. Requisits. La negociació i l'establiment d'acords.
34. Polítiques d'igualtat de gènere. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de marc, per a la igualtat
efectiva de dones i homes. La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i
homes.
35. El/La tècnic/a d’Integració Social: funcions i responsabilitats.
36. Tècniques de recerca de feina. Programes d’inserció laboral.
37. L’absentisme escolar, estratègies d’intervenció.
38. Disseny, organització i avaluació d’activitats de lleure.
39. La Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades
a Catalunya.
40. La Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
41. La Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no discriminació.
42. Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre homes i dones.
43. IV Pla comarcal de Polítiques de Dones del Consell Comarcal del Baix Ebre. (2020-2024).
44. II Pla d’Igualtat del Consell Comarcal del Baix Ebre (2020-2024).
45. Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de Gènere.
46. Àrea de Suport a Joves Tutelats i Ex tutelats. (ASJTET). Objectius, destinataris, funcions,
programes. Circuits de derivació. Paper del EAIA en relació al ASJTET. Mesures
assistencials
47. El Protocol marc d'actuacions contra el maltractament a infants i adolescents de Catalunya
de juliol de 2017.
48. La Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, de
13 de desembre de 2006.
49. Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual.
Codi Validació: 3QCHGLZ5EL6X6C6TRK3MM3FQP
Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 27
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data | CVE | | 04-07-2024 2024-05719 Pàg. 26-27 https://dipta.cat/ebop/CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
ANUNCI de convocatòria de proves selectives
Per Resolució de la Presidència 2024-0486 de data 21 de juny de 2024 s’ha resolt convocar
les proves selectives per cobrir, mitjançant concurs-oposició, torn lliure, cinc places
d’integrador/a social, grup B, vacants a la plantilla de personal laboral d’aquest Consell
Comarcal, amb adscripció als llocs de treball núm. 116, 117, 118, 119 i 120 de la Relació de
llocs de treball , i d’acord amb les bases aprovades pel Ple del Consell Comarcal del Baix
Ebre en sessió del 31 de maig de 2024 i que es publiquen de manera íntegra al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, així com a la seu electrònica i portal de transparència
del Consell Comarcal del Baix Ebre.
El termini per presentar sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona ( BOPT) i finalitzarà als 20 dies hàbils a partir la
publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
El president,
Antoni Gilabert Rodríguez
Tortosa, a la data de la signatura electrònica
Codi Validació: 3QCHGLZ5EL6X6C6TRK3MM3FQP
Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 27
Antonio Gilabert Rodriguez (1 de 1)
President
Data Signatura: 25/06/2024
HASH: 7e96d92db1a3c40d6571de6ec388e405
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data | CVE | | 04-07-2024 2024-05719 Pàg. 1-27 https://dipta.cat/ebop/

Comparteix aquest Notícia


Informació sobre Cookies

  • Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació que ajudi a optimitzar la seva navegació web.
  • No s'utilitzen cookies per recollir informació de caràcter personal.
  • Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació o conèixer com canviar la configuració, en la nostra Política de Cookies.